STRONA GŁÓWNA
KALENDARIUM
POCZET
DYNASTIE
PREZYDENCI
GODŁA
STOLICE
WOLNE MIASTA
AUTONOMIE
   BITWA WARSZAWSKA 1920   

Jedna z przełomowych bitew świata, która nie tylko pozwoliła Polsce zachować niepodległość, ale przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. W bitwie kluczową rolę odegrał przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego manewr, wyprowadzenia znad Wieprza, Wojska Polskiego na skrzydło Armii Czerwonej, przy równoczesnym związaniu głównych sił radzieckich na przedpolach Warszawy.... więcej...   EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI   

W założeniach koncepcja architektury budynku ECS "winna charakteryzować skrajna prostota, taka jak ta, która cechowała cele i metody działania solidarnościowego". Projekt gdańszczan przypomina statek na pochylni, ze ścianami obłożonymi blachą corten, która swoim rdzawym kolorem nawiązuje do budowanych w stoczni elementów kadłuba statku... więcej...


   SKĄD SIĘ WZIĘŁA POLSKA?   

Obecnie można powiedzieć na podstawie badań archeologicznych, z czym mogą się zgodzić historycy, że w pierwszej połowie X wieku naszej ery na ziemiach polskich nastąpiło coś gwałtownego. Teksty z IX wieku informują, że na tych ziemiach istniała wielość ludów, jakichś plemion, organizacji mniej lub bardziej stabilnych. I potem mamy połowę X wieku, w którym pojawia się Mieszko... więcej...   SIEDZIBY WŁADZY I STOLICE - GIECZ   

Gród stołeczny od 860 z przerwami do 1038 roku. Wieś w województwie wielkopolskim położona nad rzeką Moskawą - 25 km od Gniezna i 30 km od Poznania. Jeden z najstarszych ośrodków związanych z początkami państwa polskiego. Prawdopodobna siedziba rodowa pierwszych Piastów... więcej...   KONSTYTUCJA 3 MAJA   

Właściwa nazwa Ustawa Rządowa - uchwalona 3 maja 1791 roku, regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie jest uznawana za drugą, po amerykańskiej (1787), spisaną, nowoczesną konstytucję. Ustawa przyjęta została przez Sejm Czteroletni (1788-1792), pracujący "pod węzłem konfederacji" - posłowie zawiązywali dwie konfederacje (jedna dla Korony, druga dla Wielkiego Księstwa), każda z nich wyłoniła swojego marszałka... więcej...   WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA   

W 1918 roku pomiędzy odradzającą się Polską a Rosją nie istniała żadna uznana przez strony granica. 11 Xl 1918 r. po zawieszeniu broni podpisanym w Compiegne, niemiecka armia okupacyjna Ober-Ostu rozpoczęła ewakuację wojsk z terenów rozdzielających siły polskie i bolszewickie. Po zawarciu przez bolszewików tajnego porozumienia z dowództwem niemieckim, od 16 XI nowo sformowana Czerwona Armia Frontu Zachodniego, rozpoczęła przejmowanie miejscowości opuszczonych przez wojsko niemieckie... więcej...   JÓZEF KLEMENS PIŁSUDSKI   

11 listopada 1918 roku brygadier Józef Piłsudski przejął od Rady Regencyjnej, dowództwo nad wojskiem polskim a na podstawie dekretu Rady z 14 listopada o samorozwiązaniu, stał się głową państwa, jako Regent Królestwa Polskiego. 22 listopada 1918 roku Piłsudski dekretem powołał się na stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa, do momentu ukonstytuowania wybranego w demokratycznych wyborach Sejmu Ustawodawczego, do którego równocześnie rozpisał wybory. Dekret wszedł w życie 29 listopada 1918 roku... więcej...   GRABIEŻ POLSKICH DÓBR KULTURY 1939-45   

Po zakończeniu kampanii wrześniowej grabież dzieł sztuki, konfiskat oraz tysięcy zwykłych rabunków (dokonywanych odrębnie przez wojsko i funkcjonariuszy nazistowskich) została usankcjonowana odpowiednimi przepisami prawnymi okupanta, łamiącymi ustalenia IV Konwencji haskiej (1907) zakazującej takich praktyk. Grabież ta była realizowana przez specjalnie utworzone do tego celu organy... więcej...   OCHRONA POGRANICZA 1920-2011   

Podpisanie rozejmu w wojnie polsko-bolszewickiej (jesienią 1920 r.), wymusiło konieczność ochrony linii rozdzielającej walczące strony - będącej tymczasową granicą państwową. Już 6 listopada 1920 roku utworzony został Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych, przemianowany w styczniu 1921 na Kordon Graniczny Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego... więcej...   REPREZENT. POLSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "WILEŃSZCZYZNA"   

Zespół folklorystyczny mający swoją siedzibę w Wilnie na Litwie; założony w 1980 roku prezentuje nie tylko poszczególne pieśni i tańce wileńskie, lecz często łączy je w odrębne kompozycje, odtwarzając dawne obrzędy folkloru narodów, które od wieków zamieszkują lub zamieszkiwały tereny Wileńszczyzny. Wśród nich znajdują się m.in. pieśni i tańce białoruskie, rosyjskie, ukraińskie, żydowskie i cygańskie... więcej...


HISTORIA POLSKI W 12 MINUT

Historia Polski od Mieszka I do III Rzeczpospolitej. Początki państwa i najważniejsze wydarzenia mające wpływ na zmiany terytorialne. Testament Bolesława Krzywoustego i jego skutki. Złote lata I Rzeczpospolitej i jej upadek. Wojny - zwycięstwa i klęski. Rozbiór Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Odrodzenie się II RP i wojna polsko-bolszewicka. Klęska wrześniowa i rozbiór młodego państwa przez koalicję niemiecko-sowiecką. Polska Ludowa i protesty społeczne. Upadek Bloku Wschodniego, Polska w Unii Europejskiej.


   OD MIESZKA I DO ROKU 2015   


Historia Polski od Mieszka I do 2015 roku. Zwiększony zakres wiadomości
z LEKTOREM (syntezatorem mowy). Rozmiar pliku ok. 65MB.


   RZECZPOSPOLITA KRAKOWSKA, WOLNE MIASTO GDAŃSK   

W 1815 roku na kongresie wiedeńskim w toku pertraktacji między trzema mocarstwami rozbiorowymi, car Aleksander I zaproponował m.in. przekształcenie Krakowa z okolicami w wolne miasto. Po długich negocjacjach 18 października 1815 roku ogłoszono powstanie nowego, wolnego i neutralnego państwa - Rzeczpospolitej Krakowskiej... więcej...


   POLSKA DROGA DO UNII   

W 1988 roku Polska (jeszcze z przyzwoleniem Moskwy) i w ślad za Węgrami nawiązuje współpracę ze Wspólnotą Europejską (bojkotowaną dotychczas przez RWPG bloku komunistycznego). W następnym roku rząd Tadeusza Mazowieckiego zawiera umowy o handlu i współpracy z WE a w roku 1990 powołuje do życia przedstawicielstwo RP przy WE w Brukseli. W tym też roku rozpoczynają się pierwsze negocjacje stowarzyszeniowe. W roku 1991 Polska, Czechosłowacja i Węgry podpisują w Brukseli Układ Europejski o stowarzyszeniu z WE... więcej...


   CYWILIZACJE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO   

Imperium Karolińskie - określenie nadane w 800 roku przez papieża Leona III ziemiom zajmowanym od V wieku przez Franków. Dynastia Karolingów dominowała w Europie od czasów Karola Młota, a pod rządami Karola państwo frankijskie nabrało cech mocarstwa. Do pełni szczęścia brakowało Karolowi jedynie tytułu cesarskiego, który otrzymał w Boże Narodzenie 800 r. w Rzymie z rąk papieża Leona III. Był to cios dla Bizancjum, którego władcy w teorii pozostawali cesarzami rzymskimi. Dlatego, dopiero po dwunastu latach Konstantynopol uznał tytuł cesarski Karola. Nie doszło też do wskrzeszenia cesarstwa uniwersalnego, obejmującego część zachodnią i wschodnią dawnego imperium rzymskiego, do czego doprowadzić miał ślub Karola z bizantyjską cesarzową Ireną... więcej...


   MAPA POLITYCZNA EUROPY, HISTORIA NATO, UW, UNII   

"Blok Wschodni - tzw. kraje KDL - kraje demokracji ludowej, w których władzę sprawowały partie komunistyczne. Znamiennym jest fakt, że w żadnym z krajów KDL, partie komunistyczne nie przejęły władzy w wyniku legalnych i wolnych wyborów. W styczniu 1949 roku na konferencji moskiewskiej z inicjatywy Stalina, powstaje RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej) z siedzibą w Moskwie. RWPG wg planu Mołotowa z 1947 roku miała być sowiecką kontrpropozycją wobec Planu Marshalla. W roku 1957 część państw zachodnich o gospodarce wolnorynkowej, w których rozwój gospodarczy jest znacznie szybszy niż w państwach Bloku Wschodniego, postanawia powołać Unię Europejską...
GOSPODARKA
LUDNOŚĆ
MAPY
RÓŻNE

stat4u